Algemene Voorwaarden


Art. 1 Begripsbepaling
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer
Studio à la part die als opdrachtnemer met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

De zakelijke opdrachtgever
De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De consument
De opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: Oplevering: het ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk.

Art. 2 Identiteit van de ondernemer
Studio à la part
Röntgenhof 4
7909AN HOOGEVEEN
KVK 58432868

Art. 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Studio à la part en op alle overeenkomsten met Studio à la part. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Studio à la part. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het verlenen van een opdracht geeft u te kennen dat u met de leverings en betalings voorwaarden akkoord gaat. Studio à la part behoudt zich het recht voor haar levering en/of betalings-voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Studio à la part erkend.

Art. 4 Offerte
Alle offertes zijn gedurende 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Studio à la part gedane metingen. De opdrachtgever is verplicht à la part te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kent of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Studio à la part zijn zo nauwkeurig mogelijk. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs als ook de levertijd en zullen, indien van toepassing, de risico’s voor beide partijen worden aangeven.

Studio à la part wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van à la part die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.

Studio à la part kan op verzoek een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het maken van een kostenraming. De offerte vermeldt de betalingscondities. Eventuele werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Studio à la part gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien Studio à la part van zijn recht gebruik maakt en de opdrachtgever de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele eigendom van à la part.

Art. 5 Overeenkomst
De overeenkomst tussen Studio à la part en opdrachtgever komt tot stand nadat een opdracht door Studio à la part op haalbaarheid is beoordeeld. Studio à la part behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten niet te accepteren.

Studio à la part is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het te verwachten ontwerpproces.

In het geval van een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.

Studio à la part is gerechtigd in geval de afnemer surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever is Studio à la part gerechtigd alvorens met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te vorderen.

Studio à la part voert de overeenkomst goed en deugdelijk uit naar de bepalingen van de overeenkomst. Studio à la part neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering.

Studio à la part wijst de opdrachtgever op onjuistheid in de opdracht gebreken en ongeschiktheid van zaken, zoals materialen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld een en ander voor zover Studio à la part deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet Studio à la part niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.

De opdrachtgever stelt Studio à la part in de gelegenheid het werk te verrichten. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Studio à la part tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals bijvoorbeeld ligging leidingen.

De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals de plaats waar de werkzaamheden moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften en elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Art. 6 Betaling en invorderingskosten
De honorering van Studio à la part kan als volgt worden overeengekomen: Volgens een percentage van de uiteindelijke (ver)bouw en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; uurtarief is 45 euro exclusief BTW. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting.

Naast de in punt 1 bedoelde honorering komen ook de leges voor aanvraag vergunningen, toetsing welstands-commissie, constructieberekeningen door constructeur, bouwfysische berekeningen en andere onvoorziene kosten voor vergoeding van de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever een afspraak met à la part moet verzetten dient hij dit middels een e-mail of per telefoon kenbaar te maken. Zegt de opdrachtgever de opdracht niet tijdig af en komt de medewerker van Studio à la part voor een gesloten deur te staan, dan is Studio à la part gerechtigd middels een factuur € 100,00 exclusief BTW in rekening te brengen, welk bedrag door opdrachtgever betaald dient te worden.

Niet tijdige betaling bij aanneming van werk. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Studio à la part na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. Studio à la part is na verloop van de bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Studio à la part derden voor incasso inschakelt zijn de daaraan verbonden kosten die vallen onder de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten, op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt Studio à la part rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, dan wel de handelsrente.

Opschorten betalingsverplichting bij aanneming van werk. De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De eerder genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn. Indien bij een overeenkomst voor aanneming van werk betaling in termijnen is overeengekomen en Studio à la part zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van de termijn op te schorten. Dit laat de resterende betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet


Alle door Studio à la part gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Studio à la part daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechts bijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de door Studio à la part ingeschakelde rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.

Alle vorderingen van à la part worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissementswet heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren.

Art. 7 Extra kosten meer/minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: hetgeen is overeengekomen en wat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

Art. 8 Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de opdracht-gever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de oplevering kan plaatsvinden. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Studio à la part om een volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 9 Vertraging in de uitvoering
Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in op de ondertekende opdrachtbevestiging vermelde De levertijd is bij benadering en afhankelijk vanop de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende omstandigheden

Indien de overschrijding van de levertijd niet te wijten is aan Studio la part, geeft de overschrijding de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

Art. 10 Afwijking van het ontwerp
Door ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Studio à la part en geeft deze daarmee alle ruimte om het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van de door de opdrachtgever kenbaar gemaakt wensen, in te vullen. Het is niet altijd mogelijk om met alle wensen van de opdrachtgever rekening te houden De ontwerpen van Studio à la part zijn niet maatvast, maar benaderen de werkelijkheid, tenzij de opdrachtgever opdracht geeft voor het maken van een maatvaste tekening (meerwerk)

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Studio à la part en anderzijds de realiseerbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst / opdracht. Afwijkingen, die alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Art. 11 Eigendoms en auteursrechten
Studio à la part heeft, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten,stalen, modellen en andere bescheiden die Studio à la part bij de vervulling van de opdracht en of overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van à la part, ongeacht of deze te beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. Zij moeten op eerste verzoek van Studio à la part meteen teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Studio à la part ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Het is de afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op in de door Studio à la part geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen dan wel te wijzigen. Het is afnemer verboden materiaal van Studio à la part waarop intellectuele eigendoms-rechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Studio à la part

Studio à la part heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld en de auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever of derden.

Art. 12 Aansprakelijkheid
Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen door derden worden vervuld is Studio à la part voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk

Studio à la part is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. Studio à la part is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

Elke aansprakelijkheid van Studio à la part is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, volgens het gestelde in dit artikel eerste lid, dan wel tot het bedrag dat uit hoofde van de door Studio à la part gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald

Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval 14 dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken Studio à la part schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

Studio à la part is niet aansprakelijk voor ontwerpen die in strijd zijn met (bouw-)regelgeving en/of plaatselijke reglementen dan wel verordeningen. Eventuele door Studio à la part voorgestelde bouwkundige aanpassingen, dient opdrachtgever voor dat tot uitvoering wordt overgegaan te allen tijde te laten controleren door een deskundige.

Studio à la part is niet aansprakelijk voor afwijkingen in maatvoering daar het slechts om schetstekeningen gaat welke niet maatvast worden opgesteld. Aan de op de tekening afgebeelde situatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 13 Overmacht en ontbinding
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Studio à la part kan worden toegerekend. Studio à la part heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst intreedt nadat Studio à la part zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht heeft Studio à la part het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, is opdrachtgever bevoegd de overeen komst te ontbinden zonder dat hij schadeplichtig is. Indien na het geven van de opdracht en / of het sluiten van de overeenkomst aan de in Studio à la part omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio à la part gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden alsmede vergoeding van kostenschade en rente te vorderen tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Art. 14 Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Studio à la part tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Art. 15 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio à la part partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, Alle partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten met Studio à la part.