ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Studio à la part
Röntgenhof 4
7909AN HOOGEVEEN
tel: 0528-356080

KvK: 58432868
BTW: NL001414602B02


ART. 1 DEFINITIE

Studio à la part is een webwinkel in moderne woonaccessoires en meubels, handgemaakt en ontworpen door Studio à la part. Sommige artikelen kunnen afkomstig zijn van partijen waar Studio à la part mee samenwerkt. Onze gehele collectie is te bekijken op www.alapart.nl.


ART. 2 TOEPASSELIJKHEID
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio à la part zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De koper wordt op de hoogte gebracht van deze algemene voorwaarden voordat de bestelling wordt geplaatst. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de algemene voorwaarden van Studio à la part te kennen en deze te accepteren. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Studio à la part en schriftelijk, per e-mail op te vragen bij: info@alapart.nl

Van het in deze voorwaarden bepaalde onderdelen kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


ART. 3 OVEREENKOMSTEN

De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Studio à la part accepteert en het bestelproces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten.


ART. 4 BESTELLINGEN

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio à la part onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

 1. Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@alapart.nl
 2. Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd of dat de fabricage is gestart.
 3. De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 4. Studio à la part is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.
 5. Bestellingen die vallen onder maatwerk kan niet geannuleerd worden nadat de productie is gestart.


ART. 5 PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Studio à la part de POSTNL tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Studio à la part kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.

Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Studio à la part zijn vrijblijvend, tenzij door Studio à la part schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Studio à la part heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.


ART. 6 BETALINGEN

Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website van Studio à la part. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings/bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld.

 1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bankoverdracht, PayPal of Klarna achteraf betalen (zie separate alinea).
 2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
 3. Studio à la part behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 4. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Studio à la part de order goed ontvangen heeft.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld betaalgegevens onverwijld aan Studio à la part te melden.


Betalen via Klarna (achteraf betalen)

Klarna voert voor Studio à la part het volledige achteraf betaalproces uit. Wanneer je je bestelling afrondt via Klarna ontvang je van hen een digitaal betaaloverzicht en betaal je het orderbedrag aan Klarna. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in het privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met Klarna niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met Klarna? Ga dan naar de website van Klarna.

Indien er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Studio à la part  binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen 14 dagen na de herinneringsmail reageert heeft Studio à la part het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.


ART. 7 GARANTIE

De standaard garantietermijn bedraagt 1 jaar – onverlet de wettelijke rechten – na leverdatum . Na melding zullen wij de klacht in behandeling nemen en deze beoordelen op basis van de aangeleverde informatie. Daar waar nodig zullen wij eventueel aanvullende informatie opvragen (bijv. foto’s). Indien de klacht gegrond is, zullen wij een passende oplossing aandragen.

Gegronde klacht Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door: onredelijk gebruik, gebruik voor commerciële doeleinde, gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden, door professioneel gebruik.
Een gelakt of geolied tafelblad zal door normaal gebruik kunnen slijten, dit is ook geen reden tot reclamatie.

Geen garantie op het werken van het hout.
Gezien het gaat om houten meubelen, willen wij u erop wijzen dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid weer toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

ART. 8 RETOURZENDING
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan; a) De koper Studio à la part binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail info@alapart.nl op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan Studio à la part retourneert.

 1. De artikelen van Studio à la part moeten in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.
 2. U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
 3. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Studio à la part binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.
 4. Het recht op teruggave geld niet voor maatwerk, magazines en boeken, of door Studio à la part bewerkte producten op verzoek van de koper.


ART. 9 TOEPASSELIJK RECHT AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via info@alapart.nl Studio à la part zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan de wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.
 3. U heeft een garantie van 12 maanden op producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Studio à la part tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Studio à la part is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.
 5. Studio à la part aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Studio à la part geleverde producten.
 6. Indien Studio à la part door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Studio à la part geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Studio à la part in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Studio à la part het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Studio à la part niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.
 7. Vooraanstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


ART. 10 LEVERING

Studio à la part streeft ernaar uw bestelling mits op voorraad binnen 8 tot 12 weken na ontvangst van uw betaling te leveren. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 1. Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de email vermelde indicatieve levertermijn, neemt Studio à la part contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 14 dagen door Studio à la part op de rekening van de koper teruggestort. Studio à la part kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
 2. Voor maatwerkproducten bij Studio à la part geeft Studio à la part een indicatieve leverdatum via de mail.
 3. Indien een product niet naar binnen kan en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, is dit volledig voor rekening en risico van u.
 4. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden.
 5. De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail info@alapart.nl binnen 24 uur na de leverdatum aan Studio à la part te melden. Studio à la part neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
 6. U dient aanwezig te zijn tijdens levering, anders brengen wij annuleringskosten (€ 69,-) in rekening.
 7. Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen na 7 dagen na leverdatum.
 8. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.
 9. Onze producten worden indien nodig door twee personen vervoerd en naar binnen gebracht. Wanneer een product zwaar is, kan het voorkomen dat de bezorgers door de omstandigheden op de afleverlocatie het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen. Deze omstandigheden dienen door u, de klant, zoveel opgelost te worden
 10. Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels, die het vervoeren van uw goederen kunnen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze chauffeur op de kwetsbaarheid.
 11. Studio à la part is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur. Wel helpen wij u graag om het product binnen te plaatsen.


ART. 11 WIJZIGINGSRECHT, JUISTHEID VAN GEGEVENS
Hoewel Studio à la part ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.
Studio à la part is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
Studio à la part is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Studio à la part behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

ART. 12 PERSOONSGEGEVENS
Studio à la part respecteert de privacy van de bezoekers.
Studio à la part verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.


ART. 13 GELDIGHEID EN VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.


ART. 14 AUTEURSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.

25% VAN JE AANKOOP TERUG?

Bestel een meubel in onze shop. Maak een paar foto's en stuur het op! Als bedankje krijg je 25% van je aankoopbedrag terug op je rekening. Vraag naar de voorwaarden.

25% Korting